Slagkracht

Algemene voorwaarden

1 september 2015

Op alle producten, diensten en contracten van Slagkracht zijn onze algemene voorwaarden van toepassingen. Eventueel aangevuld met aanvullende voorwaarden. Zo is het voor alle betrokken partijen direct duidelijk welke rechten en plichten ze hebben.

 1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten met Slagkracht.
  2. Wanneer geheel of gedeeltelijke nietigheid of ongeldigheid in andere vorm, van een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden wordt opgelegd, blijven de overige bepalingen van kracht.
  3. Enige algemene of specifieke voorwaarden, opgelegd door de koper / opdrachtgever, worden door Slagkracht in haar rol als opdrachtnemer met nadruk van de hand gewezen.
  4. Een overeenkomst met Slagkracht of een tussenpersoon van Slagkracht, bindt Slagkracht slechts aan de opdrachtgever nadat Slagkracht de overeenkomst aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Offertes en Aanbiedingen
  1. Offertes, aanbiedingen of prijsopgaven binden Slagkracht niet en gelden slechts als indicatie en als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat kunnen er aan offertes, aanbiedingen en prijsopgaven geen rechten worden ontleend.
 3. Ontbinding
  1. Iedere partij is bevoegd een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst te ontbinden en/of een betaling te annuleren indien:
   1. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt.
   2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, dan wel onder de wettelijke regeling van schuldsanering (titel drie faillissementswet) is komen te vallen;
   3. op de –in het kader van een overeenkomst en/of daarbij behorende projectovereenkomsten, dan wel bijlagen- door of namens de wederpartij ter beschikking gestelde goederen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven;
   4. de wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.
  2. Beide partijen kunnen gesloten overeenkomsten slechts door rechterlijke tussenkomst doen beëindigen, uitgezonderd situaties zoals bedoeld in artikel 3.1, indien de andere partij ernstig tekort schiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen. De partij die beëindiging overweegt zal de andere partij altijd eerst door middel van een aangetekend schrijven in gebreke moeten stellen. Hij/zij zal de andere partij vervolgens een redelijke termijn gunnen om alsnog aan zijn/haar verplichtingen te kunnen voldoen.
  3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever, ongeacht op welke gronde behalve die zoals bedoeld in artikel 3.1, is opdrachtgever betaling verschuldigd over gemaakte uren, kosten en / of reeds geaccordeerde projectfasen / uren. Deze zullen door Slagkracht in rekening worden gebracht.
 4. Prijs en betaling
  1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Wanneer er in een overeenkomst sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bijdragen, geldt dat Slagkracht het recht heeft door middel van schriftelijke kennismaking, op termijn van tenminste drie maanden, de geldende prijzen en tarieven te wijzigen.
  3. Slagkracht is in alle gevallen gerechtigd overeengekomen prijzen en tarieven door middel van schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever te wijzigen voor prestaties die volgens overeenkomst of planning zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
  4. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Slagkracht kenbaar gemaakte wijzigingen in de prijzen en tarieven zoals bedoeld in artikel 4.2 of 4.3, behoudt opdrachtgever zich het recht, binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving, de overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel te annuleren tegen de in de kennisgeving van Slagkracht genoemde datum waarop de prijs- of tariefswijziging in werking zou treden.
  5. Facturen zullen door opdrachtgever worden voldaan volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij ontbreken van specifieke condities zal opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.Bij eventueel meerwerk of andere bijkomende kosten, wordt een aparte begroting c.q. factuur opgesteld.
  6. Indien opdrachtgever verschuldigde bedragen niet binnen gestelde termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, voor het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Blijft opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig de vorderingen te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in dat geval zal opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens de vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd zijn, waaronder alle kosten in rekening gebracht door externe deskundigen naast de in de rechte vastgestelde kosten, gerelateerd aan de innig van deze vorderingen of op rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tot slotte in mindering van de langst openstaande hoofdsom en de lopende rente.
 5. Garanties
  1. Indien opdrachtgever gedurende de in artikel 5.2 of 5.3 bedoelde garantieperiode op enig tijdstip constateert dat er sprake is van een gebrek, zal opdrachtgever Slagkracht hiervan schriftelijk, en in spoedeisende gevallen, telefonisch, op de hoogte stellen. Slagkracht zal zich naar beste vermogen inspannen om gebreken in de door haar geleverde programmatuur en/of andere materialen te herstellen indien deze in de garantieperiode gedetailleerd bij Slagkracht zijn vermeld.
  2. Er is enkel sprake van een gebrek indien deze gereproduceerd en aangetoond kan worden en de verbetering ervan noodzakelijk is voor het beoogde gebruik van de programmatuur en/of andere materialen overeenkomstig de specificaties in een overeenkomst en/of een projectovereenkomst.
  3. Indien Slagkracht van mening is dat het gebrek niet onder de garantie valt, gelet op de functionele en technische specificatie, rust de bewijslast op Slagkracht. In het geval opdrachtgever eigenhandig of door derden wijzigingen in de programmatuur heeft aangebracht (heeft laten brengen) vervalt de garantieverplichting van Slagkracht ten aanzien van de gewijzigde onderdelen.
  4. Indien derden voor of namens opdrachtgever wijzigen en/of modificaties van welke soort dan ook, in door Slagkracht geleverde programmatuur en/of materialen verrichten vervalt elke aanspraak op garantie. Ook vervalt elke garantie indien opdrachtgever non-compatibele soft- en of hardware gebruikt in combinatie met door Slagkracht geleverde programmatuur en/of materialen indien het gebrek hieraan toe te wijzen valt.
  5. In de overeenkomst en/of project­overeenkomst van de te ontwikkelen programmatuur en/of andere materialen wordt overeengekomen of er al dan niet een testfase bij de overdracht van de programmatuur en/of andere materialen wordt ingepland. In het geval een testfase plaatsvindt en deze wordt met goed resultaat doorlopen, vervalt na de testfase garantie als bedoeld in artikel 5.1 op de gehele apparatuur en/of andere materialen.
  6. Indien de overeengekomen acceptatie binnen 1 week na de overeengekomen opleverdatum wordt afgerond met goed resultaat dan geeft de opdrachtnemer aansluitend nog 6 weken garantie overeenkomstig artikel 5.1.
  7. Wanneer er in de overeenkomst en/of projectovereenkomst geen testfase is overeengekomen heeft de opdrachtgever na oplevering van programmatuur en/of andere materialen recht op een garantieperiode van 6 weken zoals bedoeld in artikel 5.1, te rekenen vanaf de datum van oplevering.
  8. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle informatie die hij/zij aan Slagkracht doet toekomen betreffende gesloten overeenkomsten en projectovereenkomsten en door Slagkracht benodigde informatie voor het uitvoeren van haar werkzaamheden.
 6. Intellectuele eigendommen
  1. Intellectuele eigendommen op alle ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals bijvoorbeeld analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, berusten uitsluitend bij Slagkracht. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem/haar in deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
  2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Slagkracht of diens licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in Artikel 7, deze programmatuur apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
  3. Het is niet toegestaan enige aanduiding m.b.t. auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, waaronder begrepen aanduidingen wat betreft het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
  4. Slagkracht heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Wanneer programmatuur door middel van technische bescherming is beveiligd is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.
   Indien de beveiligingsmaatregelen er voor zorgen dat opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Slagkracht deze, indien van toepassing, op verzoek ter beschikking stellen.
  5. Behoudens het geval dat Slagkracht een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stelt, en indien van toepassing, heeft opdrachtgever het recht een reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijk exemplaar.
  6. Indien opdrachtgever programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Slagkracht ter beschikking gestelde programmatuur nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstellingen, zal opdrachtgever Slagkracht schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Slagkracht zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door opdrachtgever eventueel in te schakelen derden.
   Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
  7. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Slagkracht schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Slagkracht te maken.
  8. Slagkracht zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering gebaseerd op de bewering dat door Slagkracht ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen in strijd is met in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom. Onder voorwaarde dat Slagkracht door opdrachtgever tijdig en volledig schriftelijk geïnformeerd wordt over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een eventuele schikking, geheel overlaat aan Slagkracht.
  9. Opdrachtgever zal de benodigde volmachten, informatie en medewerking aan Slagkracht verlenen zodat zij zich, zo nodig in naam van opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen kan verweren.
  10. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die door opdrachtgever, of door derden namens opdrachtgever, in de programmatuur, apparatuur of materialen zijn gemaakt.
  11. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Slagkracht zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Slagkracht een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Slagkracht het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.
  12. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichtingen van Slagkracht wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Slagkracht voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door Slagkracht gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Slagkracht geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.
  13. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen gebruik of bewerking van door opdrachtgever aan Slagkracht beschikbaar gestelde programmatuur, apparatuur of materialen. Opdrachtgever zal Slagkracht vrijwaren tegen elke actie gebaseerd op de bewering dat beschikbaarstelling, gebruik of bewerking inbreuk maakt op enig recht van derden.
 7. Geheimhouding
  1. Partijen onderkennen, dat zowel het bestaan en de inhoud van de onderlinge relatie, als de gegevens c.q. informatie welke aan beide partijen bekend zijn geworden in het kader van de uitvoering van werkzaamheden een strikt vertrouwelijk karakter dragen. Partijen staan er voor in dat alle informatie, door de andere partij overgedragen voor en na het aangaan van de overeenkomst, van vertrouwelijke aard zal zijn en blijven.
  2. Partijen zijn verplicht de in lid 1 van dit artikel genoemde geheimhoudings­verplichting ook op te leggen aan hun medewerkers en andere namens de partij betrokken personen.
 8. Derden
  1. Slagkracht mag zich voor werkzaamheden in het kader van de uitvoering van een projectovereenkomst van derden kunnen bedienen.
  2. Slagkracht zorgt ervoor dat derden dezelfde geheimhoudingsverplichting wordt opgelegd, als die geldt voor medewerkers van Slagkracht, omschreven in artikel 7.2.
 9. Meerwerk
  1. Wanneer Slagkracht op verzoek werkzaamheden of prestaties verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen dienstverlening/projectovereenkomst vallen, zullen die werkzaamheden/prestaties aan Slagkracht worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Slagkracht. Slagkracht is niet verplicht aan een verzoek tot meerwerk te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een schriftelijke aanvraag wordt gedaan, welke dan schriftelijk dient te worden geaccepteerd door Slagkracht. Mondeling gegeven opdrachten tot meerwerk binden Slagkracht niet en komen voor (bewijs)risico van opdrachtgever.
  2. Onder lid 1 van dit artikel worden ook verstaan wijzigingen in het vooraf afgesproken eindresultaat.
  3. Opdrachtgever accepteert dat werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel direct invloed kunnen hebben op het verwachte tijdstip van voltooiing van het eindresultaat.
  4. Wanneer bij werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal opdrachtgever bij werkzaamheden of prestaties in lid 1 van dit artikel van tevoren schriftelijk door Slagkracht worden geïnformeerd van financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 10. Samenwerking
  1. Partijen realiseren zich dat de totstandkoming van een product een dynamisch proces is. Gedurende een project kunnen projectovereenkomsten schriftelijk worden aangepast. Aanpassingen en veranderingen in deze overeenkomsten worden, voordat ze in werking treden, door beide partijen goedgekeurd en ondertekend. Slagkracht behoudt zich het recht voor niet met de (vervolg)werkzaamheden te beginnen, alvorens de gewenste aanpassing in de projectovereenkomst is goedgekeurd en ondertekend. Indien opdrachtgever niet binnen drie werkdagen na ontvangst van het document reageert, wordt aangenomen dat de inhoud van het document juist is.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Slagkracht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, hieronder vallen o.a. gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade of zuivere vermogensschade.
  2. De overige aansprakelijkheid van Slagkracht is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde goederen en/of diensten, met uitzondering van de aansprakelijkheid welke dwingendrechtelijk voortvloeit uit de afdeling 6.3.3. BW (productaansprakelijkheid)
  3. Slagkracht is niet aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van instructie die opdrachtgever verstrekt (heeft) ten aanzien van ontwerp, vormgeving etc. opdrachtgever is aldus volledig verantwoordelijk voor de door hem/haar verstrekte informatie.
  4. Slagkracht aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet of niet tijdig kan presteren.
  5. Onder overmacht wordt mede begrepen oorlog, molest, oproer, redelijkerwijs niet voorzienbare en van buiten de macht van Slagkracht komende verhinderende oorzaken, brand, handelsembargo’s, natuurrampen of ieder ander voor waar Slagkracht geen controle over heeft en redelijkerwijs niet voor haar rekening dient te komen.
  6. Behoudende het geval van grove schuld of opzet van Slagkracht of diens leidinggevend personeel, zal opdrachtgever Slagkracht vrijwaren voor elke aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.
  7. Elke aanspraak op herstel of vergoeding vervalt wanneer deze niet binnen termijn van 10 dagen na het kenbaar zijn van gebrek, of binnen de garantieperiode schriftelijk kenbaar is gemaakt. Of binnen 10 dagen nadat het gesprek kenbaar had behoren te zijn aan opdrachtgever.
  8. Slagkracht heeft het recht te bepalen of zij op grond van bovenstaande artikelen, opdrachtgever schadeloos stelt of, indien mogelijk,vervanging aanbiedt van het geleverde.
 12. Webhosting en toegang
  1. Door Slagkracht gehoste websites voor opdrachtgever kunnen door Slagkracht (tijdelijk) buiten gebruik worden gesteld en/of beperkt indien:
   1. Opdrachtgever contractuele verplichtingen niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
   2. De content of het gebruik in strijd is met (internationale) regelgeving/gebruiken, inbreuk maakt op rechten van derden, aanstootgevend is of discriminerend, danwel anderszins in strijd met het net etiquette.
  2. Slagkracht is niet aansprakelijk voor de inhoud, de beveiliging (bijvoorbeeld bij een hack(-poging)), dan wel de gegevensverwerking van (persoons)gegevens op grond van de wet persoonsregistratie of wet bescherming persoonsgegevens (WBP), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
  3. Indien van toepassing is Slagkracht niet verantwoordelijk voor niet aan haar toe te rekenen transmissiefouten en/of storingen van al dan niet door opdrachtgever gekozen of in opdracht van opdrachtgever aangelegde telecommunicatiefaciliteiten. Indien Slagkracht internetdiensten op afstand verricht met behulp van elektronische verbindingen is zij dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het ongestoorde gebruik en de continue beschikbaarheid van een dergelijke verbinding.
  4. Slagkracht is niet aansprakelijk voor ongestoord gebruik en de continue beschikbaarheid van de telecommunicatie­structuur en/of energie­­leveranties en de bijbehorende randapparatuur van anderen dan Slagkracht. Slagkracht heeft geen ‘up-time’ verplichtingen, slechts een inspanningsverplichting. Slagkracht is niet aansprakelijk indien de beschikbaarheid van systemen door storingen van hardware of software niet 100% is.
 13. Toepasselijk recht bij geschillen
  1. Op deze voorwaarden en op alle (project-)overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
  2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden, en uit alle (project-)overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen (Nederland).

Contact

Slagkracht
Stedesingel 25
9408 HL Assen

Neem
contact op